Nieuw Kortrijk

FOSSIELVRIJE WIJK

Bouwheer Wonen Regio Kortrijk CV
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2018-2020
I.S.M.

Abscis Architecten
Istema Technieken

Wonen Regio Kortrijk is een sociale huisvestingsmaatschappij die beschikt over een uitgebreid patrimonium op het grondgebied van Kortrijk. De maatschappij maakte een snelle groei door na de fusie met de “Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij” en “Eigen Haard is Goud Waard”
Verschillende wijken zijn echter aan vernieuwing toe. Abscis Architecten nam deel aan de ontwerpwedstrijd en kreeg samen met Sileghem en Partners de wijk Nieuw Kortrijk toegewezen. De nieuwe wijk omvat ca. 311 wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan 10% renovatie en 90% nieuwbouw. Het bouwen van de eerste fase van 105 wooneenheden werd aangevat in juni 2018.
De wijk Nieuw Kortrijk wordt gekenmerkt door geschakelde eengezinswoningen die gebouwd werden in de jaren ’50. Het huidige patrimonium is sterk verouderd en voldoet niet meer aan hedendaagse wooneisen. Tevens beantwoorden de woningen ook niet meer aan de huidige gezinssamenstelling. De ambities voor deze herontwikkeling zijn hoog en dit zowel voor de ontwerpers als voor de bouwheer. Om de ambities te kunnen waarmaken werd een masterplan opgemaakt. Dit masterplan is het resultaat van een uitgebreide analyse van de bestaande toestand en een reeks ontwerpworkshops waarin de doelstellingen ruimtelijk vertaald werden.
Op basis van een grondige analyse van de wijk formuleren we momenteel de uitgangspunten voor de opwaardering van de wijk, bestaande uit renovatie en (ver)nieuwbouw. Een belangrijk aspect hierbij is uiteraard duurzaamheid en het hanteren van de duurzaamheidsmeter zowel op het niveau van de gebouwen als op wijkniveau.

De Vlaamse Regering legde een tijdje geleden de Bijna Energie Neutraal (“BEN”) – eisen vast. Vanaf 2021 wordt dit de standaard voor nieuwe woningen. Goedkope woning wil hier alvast op inspelen en stelt dan ook dat alle woningen moeten voldoen aan de BEN- eisen. Vanuit de ambitie om de wijk te laten evolueren naar een duurzame, toekomstgerichte wijk, werd tevens geopteerd om alle nieuwbouw zonder fossiele brandstoffen te verwarmen. Via een uitgekiende combinatie van zonneboiler, PV-panelen en een grond- water-warmtepomp, wordt de zonne-energie opgeslaan in grote centrale buffervaten voor de korte termijn en in de grond als een lange termijn batterij.
Doorheen de wijk wordt een blauw-groen netwerk gecreëerd. Dit netwerk heeft naast een functionele rol ook een sociaal- maatschappelijke en een ecologische rol. Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen, boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en creëren een aangename ambiance in de wijk.
Alle meergezinswoningen worden voorzien van ruime leef- terrassen. Deze terrassen zijn strikt privatief en waarborgen de nodige privacy. De zuidgevel van de gebouwen grenst steeds aan collectieve tuinen. Deze tuinstrook vormt een publiek – private gradiënt als natuurlijke verlenging van de eigen private buitenruimte en stimuleert ontmoeten, collectief gebruik,…

Het project wordt in fasen uitgevoerd. Een eerste fase van 105 wooneenheden is in volle uitvoering. De tweede fase is vergund en in voorbereiding voor aanbesteding. De derde fase wordt in samenwerking met de adviserende overheden verder ontworpen.