Nieuw Kortrijk

meergezinswoningen, grondgebonden woningen en renovatiewoningen

Bouwheer SHM Wonen Regio Kortrijk
Ligging Kortrijk
Bouwjaar 2018-...
Ontwerper

Abscis Architecten (nieuwbouw fase 1)
Sileghem & Partners (renovatie fase 1)

“Nieuw Kortrijk, een uitdaging voor de toekomst”. Met dit programma wou “Goedkope Woning”, na de fusie met de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisverstingsmaatschappij en Eigen Haard is Goud Waard Lauwe “Wonen Regio Kortrijk”, een meerjarentraject opstarten waarin ze één van haar talrijke woonwijken grondig en duurzaam wil vernieuwen. Na een vooronderzoek van Sileghem & Partners, kreeg Abscis de opdracht voor de opmaak van een masterplan, en versterkten beide bureaus elkaar om de 311 woongelegenheden in deze wijk aan te pakken. Ca 10% van de woningen worden gerenoveerd, 90% wordt herbouwd.

Het masterplan van Abscis zoekt aansluiting bij het omringende stedelijke weefsel, maar zet vooral in op een groenere openbare ruimte, gestructureerd door een netwerk van collectieve tuinen, speelruimte en strategische circulatie voor bewoners. Wadi’s combineren belevingswaarde met verantwoorde opvang en infiltratie van hemelwater.

Nieuwe wooneenheden worden sterk gegroepeerd zodat verdichting kan samengaan met meer open ruimte. Voor nieuwbouw is “BEN” (Bijna Energie Neutraal) een must, voor de renovaties wordt intensief gezocht naar de optimale balans tussen haalbaarheid en energetische ambitie.
In een doordachte fasering wordt ernaar gestreefd elke tussenfase van het vernieuwingsproces als meerwaarde te kunne vormgeven. Braakliggende terreinen en te lang leegstaande woningen worden vermeden, en bij elke fase moet het groen en de open ruimte stilaan binnendringen in deze dichtbebouwde woonkern.

Het project wordt in fasen uitgevoerd. Een eerste fase van 105 wooneenheden is in volle uitvoering. De tweede fase is vergund en in voorbereiding voor aanbesteding. De derde fase wordt in samenwerking met de adviserende overheden verder ontworpen.